Ritualer

Højmessevejledning og Højmesseordning (1992)
Dåb (1992)
Nadver i hjemmet (1992)
Skriftemål (1992)
Konfirmation (1991)
Vielse (bryllup, 1992),
Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab (1992)
Begravelse (vejledende ordninger)
Jordpåkastelse (1992)
Præstevielse (1987, revideret 1992)
Provsteindsættelse (1987, revideret 1992)
Bispevielse (1987, revideret 1992)
Kirkeindvielse, I (1987, revideret 1992)
Kirkeindvielse, II (1992)

Højmessevejledning og Højmesseordning (1992)

Højmesseordning
Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992
Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi.
Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter
med bedeslagene.
1. INDGANG (præludium)
2. INDGANGSBØN
Lad os alle bede!
Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre, hvad du, Gud Fader, min skaber, du Herre Jesus,
min frelser, du gode Helligånd, i liv og død min trøstermand, vil tale til mig.
Herre, oplad nu således ved din Helligånd for Jesu Kristi skyld mit hjerte, at jeg af dit ord kan lære
at sørge over (for) mine synder og at tro i liv og død på Jesus og hver dag forbedre mig i et helligt
liv og levned. Det høre og bønhøre Gud, ved Jesus Kristus. Amen.
3. INDGANGSSALME
4. HILSEN
Præsten siger eller messer:
Herren være med jer!
Menigheden svarer:
Og med din ånd!
5. INDLEDNINGSKOLLEKT
Præsten fortsætter:
Lad os alle bede!
Præsten læser eller messer derefter én af dagens bønner.
Menigheden svarer:
Amen.
6. LÆSNING fra Det Gamle Testamente
7. SALME mellem læsningerne
8. LÆSNING fra Det Nye Testamente
epistel eller lektie
9. TROSBEKENDELSE
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af
Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på
tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges,
højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
10. SALME før prædikenen
11. EVANGELIELÆSNING
På prædikestolen indleder præsten evangelielæsningen med ordene:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten . . .
Menigheden rejser sig og svarer:
Gud være lovet for sit glædelige budskab.
Teksten læses derefter af præsten.
12. PRÆDIKEN
Prædikenen afsluttes med lovprisning:
Lov og tak og evig ære være dig vor Gud,
Fader, Søn og Helligånd,
du, som var, er og bliver én sand treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.
13. KIRKEBØN
Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med
din nådige hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time.
Velsign og bevar din hellige, almindelige kirke og os i den. Velsign og bevar dine hellige
sakramenter, og lad dit ord have frit løb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde
i Helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og
dødens skygge.
Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og al dets øvrighed, velsign og bevar vor
konge (navn nævnes), dronning (navn nævnes) og hele kongens hus (navne nævnes). Giv dem og os
alle nåde, fred og velsignelse og efter et kristeligt liv den evige salighed.
På prædikestolen sluttes med den apostolske velsignelse.
Lad os med apostlen tilønske hinanden:
Vor Herre Jesu Kristi nåde
og Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab
være med os alle! Amen.
14. SALME efter prædikenen
15. NADVERBØN
Nadveren begynder med én af følgende tre nadverindledninger:
a. Præsten siger:
Kære Kristi venner! Vor Herre Jesus Kristus har selv sagt: »Jeg er livets brød. Den, som kommer til
mig, skal ikke hungre; og den, som tror på mig, skal aldrig tørste.« I sin hellige nadver skænker den
korsfæstede og opstandne frelser os sig selv, så at hver den, som hungrer og tørster efter
retfærdighed, dér kan finde mad og drikke til evigt liv. Så følg i lydig tro hans indbydelse, når han
siger: »Tag dette og spis det; drik alle deraf; gør dette til min ihukommelse!« Da vil han forene jer
med sig selv, så at I under vandringen her på jorden stadig må komme ham i hu og engang samles
med ham i hans rige. Derom vil vi nu af hjertet bede:
Opstandne Herre og frelser,
du, som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom!
Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes
forladelse.
Rens os fra synd,
og styrk os i det evige livs håb.
Giv os at vokse i kærligheden,
og lad os med alle troende blive ét i dig,
ligesom du er ét med Faderen.
Menigheden:
Amen.
Der fortsættes med Fadervor og indstiftelsesordene.
b. Præsten siger eller messer:
Opløft jeres hjerter til Herren!
Lad os prise hans navn!
Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige,
han, som var, og som er, og som kommer.
Menigheden:
Hosianna i det højeste!
Præsten:
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Menigheden:
Hosianna i det højeste!
Menigheden synger salme 439:
O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!
O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
dermed al fred begynder;
af kærlighed
giv os din fred!
O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra vort liv begynder;
vor død til trods
opliv du os!
Præsten siger eller messer:
Opstandne Herre og frelser,
du, som selv er til stede iblandt os
med al din kærligheds rigdom!
Giv os at modtage dit legeme og blod
til din ihukommelse
og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse.
Rens os fra synd,
og styrk os i det indre menneske,
at du må bo ved troen i vore hjerter.
Gør os faste i det evige livs håb.
Giv os at vokse i kærligheden,
for at vi med alle dine troende må blive ét i dig,
ligesom du er ét med Faderen.
Menigheden:
Amen.
Der fortsættes med Fadervor og indstiftelsesordene.
c. Præsten siger eller messer:
Opløft jeres hjerter til Herren!
Lad os prise hans navn!
Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige,
ved Jesus Kristus, vor Herre.
Du skabte himlen og hele dens hær,
jorden og alt, som er derpå.
Liv og ånde giver du os,
mætter os daglig af din fylde.
Derfor vil vi med hele din menighed
på jorden og i himlen,
i kor med alle engle,
synge din herligheds lovsang:
Menigheden synger:
Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige.
Himlen og jorden er fuld af din herlighed.
Hosianna i det højeste!
Præsten:
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Menigheden:
Hosianna i det højeste!
Præsten siger eller messer:
Opstandne Herre og frelser,
du, som selv er til stede iblandt os
med al din kærligheds rigdom!
Giv os at modtage dit legeme og blod
til din ihukommelse
og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse.
Rens os fra synd,
og styrk os i det indre menneske,
at du må bo ved troen i vore hjerter.
Gør os faste i det evige livs håb.
Giv os at vokse i kærligheden,
for at vi med alle dine troende må blive ét i dig,
ligesom du er ét med Faderen.
Menigheden:
Amen.
Menigheden: Amen.
17. INDSTIFTELSESORDENE
Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt,
et brød, takkede og brød det,
gav sine disciple det og sagde:
»Tag det og spis det;
dette er mit legeme, som gives for jer.
Gør dette til ihukommelse af mig!«
Ligeså tog han også bægeret efter måltidet,
takkede, gav dem det og sagde:
»Drik alle heraf;
dette bæger er den nye pagt ved mit blod,
som udgydes for jer til syndernes forladelse.
Gør dette, hver gang I drikker det,
til ihukommelse af mig!«
18. NADVERMÅLTIDET
Efter indstiftelsesordene går nadvergæsterne op til alteret og knæler ved alterbordet.
Præsten uddeler brødet til hver enkelt nadvergæst med ordene:
Dette er Jesu Kristi legeme.
Præsten rækker vinen til hver enkelt nadvergæst med ordene:
Dette er Jesu Kristi blod.
Efter hvert bord siger præsten:
Den korsfæstede og opstandne frelser,
vor Herre Jesus Kristus,
som nu har givet jer/os sit hellige legeme og blod,
hvormed han har gjort fyldest for alle jeres/vore synder,
han styrke og opholde jer/os derved
i en sand tro til det evige liv!
Fred være med jer!
19. SLUTNINGSKOLLEKT
Præsten siger eller messer:
Lad os alle bede!
Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader,
fordi du i din barmhjertighed
vederkvæger os med disse livsalige gaver.
Vi beder dig,
at du vil lade dine gaver komme os rettelig til gode,
til at styrke vor tro,
grundfæste vort håb
og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os,
for din Søns, Jesu Kristi, vor Herres skyld.
Menigheden svarer efter slutningskollekten:
Amen.
20. VELSIGNELSE
Præsten siger eller messer:
Herren være med jer!
Menigheden svarer:
Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig!
Præsten siger:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen.
21. UDGANGSSALME
22. UDGANGSBØN
Lad os alle bede!
Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte,
fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre.
Hjælp mig nu, min Gud,
ved din Helligånd for Jesu Kristi skyld,
at jeg må bevare dit ord i et rent hjerte,
deraf i troen styrkes,
i et helligt levned forbedres
og mig derved i liv og død trøstes. Amen.
23. UDGANG (postludium)

Dåb (1992)

Barnedåb
Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992
Forkortet gengivelse af folkekirkens dåbsliturgi
DÅBSSALME
Præsten spørger: Er barnet hjemmedøbt? – Nej!
LOVPRISNING OG BØN
Præsten siger: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
Lad os alle bede! Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig: Tag i nåde mod dette barn (disse børn), som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det (dem) i din menighed, og bevar det (dem) i dit samfund både her og hisset! Amen.
SKRIFTLÆSNING
Præsten læser dåbsbefalingen (Matt.28,16-20) og om Jesus og de små børn (Mark.10,13-16)
Præsten siger:
Så vil vi nu hjælpe dette barn (disse børn) til hans velsignelse ved at døbe det (dem) i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
KORSTEGNELSE
Præsten tegner derefter for ansigtet og brystet af den, der skal døbes, og siger: Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.
TROSBEKENDELSE
N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? – Ja! Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? – Ja! Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? – Ja! Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? – Ja! Vil du døbes på denne tro? – Ja!
DÅBSHANDLING
Præsten øser vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og siger: N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.
Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og siger: Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid! Amen.
FADERVOR
Fred være med dig (jer)!
FADDERTILTALE
DÅBSSALME

Konfirmation (1991)

Konfirmation
Autoriseret ved kgl. resolution af 19. juni 1991
Forkortet gengivelse af folkekirkens konfirmationsliturgi
TALE TIL KONFIRMANDERNE
TROSBEKENDELSEN
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af
Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på
tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges,
højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
TILSPØRGSEL OG SVAR
N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? – Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, og på Helligånden? –
Ja!
KONFIRMATIONSVELSIGNELSE
Præsten siger:
Den treenige Gud,
som har antaget dig til sit barn i den hellige dåb,
og gjort dig til arving til det evige liv,
han opholde dig i din dåbs nåde
indtil din sidste stund,
han give dig bestandighed i din tro,
din sjæl til salighed!
Efter konfirmationsvelsignelsen kan præsten for hver enkelt konfirmand læse et skriftord eller et
salmevers.
For hvert hold siger præsten:
Fred være med jer!
FADERVOR
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen

Vielse (bryllup, 1992),

Vielse
Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992
Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse
INDGANG (præludium)
INDGANGSSALME
HILSEN
Præsten:
Herren være med jer!
Menigheden:
Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig!
INDLEDENDE BØN OG LÆSNING
Præsten siger:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for livet, du gav os,
og for alle dem, der har vist os kærlighed,
fra vi var børn og indtil i dag.
Vi beder dig:
Giv os stadig, hvad vi behøver,
og forny daglig vor indbyrdes kærlighed
ved Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.
Præsten fortsætter:
Således står der skrevet:
Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde
han: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk,
himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Og Gud skabte
mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud
velsignede dem.
Og vor Herre Jesus Kristus siger:
Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: »Derfor
skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød«? Derfor er
de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.
Og apostlen Paulus skriver:
Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og
elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med
hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer,
skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.
SALME
TALE
TILSPØRGSEL OG ERKLÆRING
Præsten siger:
Så tilspørger jeg dig N.N. (brudgommens navn):
Vil du have N.N. (brudens navn), som hos dig står,
til din ægtehustru? – Ja!
Vil du elske og ære hende,
og leve med hende både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,
som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru,
indtil døden skiller jer ad? – Ja!
Ligeså tilspørger jeg dig N.N. (brudens navn):
Vil du have N.N. (brudgommens navn),
som hos dig står, til din ægtemand? – Ja!
Vil du elske og ære ham,
og leve med ham både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,
som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand,
indtil døden skiller jer ad? – Ja!
Så giv hinanden hånd derpå!
Præsten siger:
Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet dette for
Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være
ægtefolk både for Gud og mennesker.
FORBØN
Præsten siger:
Lad os alle bede!
Almægtige Gud,
som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab
og velsignede dem,
vi beder dig, velsign denne brud og brudgom;
lad dem altid leve af din nåde
og i indbyrdes kærlighed.
FADERVOR
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.
Fred være med jer!
SALME
SLUTNINGSKOLLEKT
Præsten siger eller messer:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for ægteskabet,
og vi beder dig,
at du vil bevare denne ordning og velsignelse
urokket iblandt os.
Giv alle kristne ægtefolk ved din Helligånd,
at de må hjælpe hinanden
til at holde fast ved din frelsende nåde.
Gør dem glade i håbet,
tålmodige i trængslen
og udholdende i bønnen,
og styrk dem til at være levende lemmer af din menighed,
så at de engang med den kan samles hos dig i dit rige,
hvor du med Søn og Helligånd lever og regerer,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Menigheden svarer:
Amen.
VELSIGNELSE
Præsten siger eller messer:
Herren være med jer!
Menigheden svarer:
Og med din ånd! Eller: Og Herren være med dig!
Præsten siger:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen.
UDGANGSSALME
UDGANG (postludium)
Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992
Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
INDGANG (præludium)
INDGANGSSALME
HILSEN
Præsten:
Herren være med jer!
Menigheden:
Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig!
INDLEDENDE BØN OG LÆSNING
Præsten siger:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for livet, du gav os,
og for alle dem, der har vist os kærlighed,
fra vi var børn og indtil i dag.
Vi beder dig:
Giv os stadig, hvad vi behøver,
og forny daglig vor indbyrdes kærlighed
ved Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.
Præsten fortsætter:
Således står der skrevet:
Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde
han: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk,
himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Og Gud skabte
mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud
velsignede dem.
Og vor Herre Jesus Kristus siger:
Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: »Derfor
skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød«? Derfor er
de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.
Og apostlen Paulus skriver:
Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov.« »Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og
elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med
hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer,
skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.
SALME
TALE
TILSPØRGSEL
Præsten siger:
N.N. og N.N.! I er allerede rette ægtefolk og er i dag kommet ind i Guds hus for at få Guds
velsignelse over jeres ægteskab.
Så spørger jeg dig N.N. (ægtemandens navn):
Vil du elske og ære N.N. (hustruens navn)
og leve med hende både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,
som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru,
indtil døden skiller jer ad? – Ja!
Ligeså spørger jeg dig N.N. (hustruens navn):
Vil du elske og ære N.N. (ægtemandens navn)
og leve med ham både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,
som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand,
indtil døden skiller jer ad? – Ja!
FORBØN
Præsten siger:
Dersom Herren ikke bygger huset, er bygmestrenes møje forgæves. Derfor vil vi nu bede om Guds
velsignelse over dette ægtepar!
Almægtige Gud,
som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab
og velsignede dem,
vi beder dig,
velsign også disse to.
Lad dem altid leve af din nåde
og i indbyrdes kærlighed.
FADERVOR
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.
Fred være med jer!
SALME
SLUTNINGSKOLLEKT
Præsten siger eller messer:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for ægteskabet,
og vi beder dig,
at du vil bevare denne ordning og velsignelse
urokket iblandt os.
Giv alle kristne ægtefolk ved din Helligånd,
at de må hjælpe hinanden
til at holde fast ved din frelsende nåde.
Gør dem glade i håbet,
tålmodige i trængslen
og udholdende i bønnen,
og styrk dem til at være levende lemmer af din menighed,
så at de engang med den kan samles hos dig i dit rige,
hvor du med Søn og Helligånd lever og regerer,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Menigheden svarer:
Amen.
VELSIGNELSE
Præsten siger eller messer:
Herren være med jer!
Menigheden svarer:
Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig!
Præsten siger
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen.
UDGANGSSALME
UDGANG (postludium)

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab (1992)

Vielse
Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992
Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse
INDGANG (præludium)
INDGANGSSALME
HILSEN
Præsten:
Herren være med jer!
Menigheden:
Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig!
INDLEDENDE BØN OG LÆSNING
Præsten siger:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for livet, du gav os,
og for alle dem, der har vist os kærlighed,
fra vi var børn og indtil i dag.
Vi beder dig:
Giv os stadig, hvad vi behøver,
og forny daglig vor indbyrdes kærlighed
ved Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.
Præsten fortsætter:
Således står der skrevet:
Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde
han: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk,
himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Og Gud skabte
mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud
velsignede dem.
Og vor Herre Jesus Kristus siger:
Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: »Derfor
skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød«? Derfor er
de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.
Og apostlen Paulus skriver:
Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og
elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med
hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer,
skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.
SALME
TALE
TILSPØRGSEL OG ERKLÆRING
Præsten siger:
Så tilspørger jeg dig N.N. (brudgommens navn):
Vil du have N.N. (brudens navn), som hos dig står,
til din ægtehustru? – Ja!
Vil du elske og ære hende,
og leve med hende både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,
som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru,
indtil døden skiller jer ad? – Ja!
Ligeså tilspørger jeg dig N.N. (brudens navn):
Vil du have N.N. (brudgommens navn),
som hos dig står, til din ægtemand? – Ja!
Vil du elske og ære ham,
og leve med ham både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,
som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand,
indtil døden skiller jer ad? – Ja!
Så giv hinanden hånd derpå!
Præsten siger:
Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet dette for
Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være
ægtefolk både for Gud og mennesker.
FORBØN
Præsten siger:
Lad os alle bede!
Almægtige Gud,
som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab
og velsignede dem,
vi beder dig, velsign denne brud og brudgom;
lad dem altid leve af din nåde
og i indbyrdes kærlighed.
FADERVOR
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.
Fred være med jer!
SALME
SLUTNINGSKOLLEKT
Præsten siger eller messer:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for ægteskabet,
og vi beder dig,
at du vil bevare denne ordning og velsignelse
urokket iblandt os.
Giv alle kristne ægtefolk ved din Helligånd,
at de må hjælpe hinanden
til at holde fast ved din frelsende nåde.
Gør dem glade i håbet,
tålmodige i trængslen
og udholdende i bønnen,
og styrk dem til at være levende lemmer af din menighed,
så at de engang med den kan samles hos dig i dit rige,
hvor du med Søn og Helligånd lever og regerer,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Menigheden svarer:
Amen.
VELSIGNELSE
Præsten siger eller messer:
Herren være med jer!
Menigheden svarer:
Og med din ånd! Eller: Og Herren være med dig!
Præsten siger:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen.
UDGANGSSALME
UDGANG (postludium)
Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992
Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
INDGANG (præludium)
INDGANGSSALME
HILSEN
Præsten:
Herren være med jer!
Menigheden:
Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig!
INDLEDENDE BØN OG LÆSNING
Præsten siger:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for livet, du gav os,
og for alle dem, der har vist os kærlighed,
fra vi var børn og indtil i dag.
Vi beder dig:
Giv os stadig, hvad vi behøver,
og forny daglig vor indbyrdes kærlighed
ved Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.
Præsten fortsætter:
Således står der skrevet:
Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde
han: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk,
himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Og Gud skabte
mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud
velsignede dem.
Og vor Herre Jesus Kristus siger:
Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: »Derfor
skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød«? Derfor er
de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.
Og apostlen Paulus skriver:
Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov.« »Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og
elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med
hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer,
skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.
SALME
TALE
TILSPØRGSEL
Præsten siger:
N.N. og N.N.! I er allerede rette ægtefolk og er i dag kommet ind i Guds hus for at få Guds
velsignelse over jeres ægteskab.
Så spørger jeg dig N.N. (ægtemandens navn):
Vil du elske og ære N.N. (hustruens navn)
og leve med hende både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,
som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru,
indtil døden skiller jer ad? – Ja!
Ligeså spørger jeg dig N.N. (hustruens navn):
Vil du elske og ære N.N. (ægtemandens navn)
og leve med ham både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,
som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand,
indtil døden skiller jer ad? – Ja!
FORBØN
Præsten siger:
Dersom Herren ikke bygger huset, er bygmestrenes møje forgæves. Derfor vil vi nu bede om Guds
velsignelse over dette ægtepar!
Almægtige Gud,
som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab
og velsignede dem,
vi beder dig,
velsign også disse to.
Lad dem altid leve af din nåde
og i indbyrdes kærlighed.
FADERVOR
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.
Fred være med jer!
SALME
SLUTNINGSKOLLEKT
Præsten siger eller messer:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for ægteskabet,
og vi beder dig,
at du vil bevare denne ordning og velsignelse
urokket iblandt os.
Giv alle kristne ægtefolk ved din Helligånd,
at de må hjælpe hinanden
til at holde fast ved din frelsende nåde.
Gør dem glade i håbet,
tålmodige i trængslen
og udholdende i bønnen,
og styrk dem til at være levende lemmer af din menighed,
så at de engang med den kan samles hos dig i dit rige,
hvor du med Søn og Helligånd lever og regerer,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
Menigheden svarer:
Amen.
VELSIGNELSE
Præsten siger eller messer:
Herren være med jer!
Menigheden svarer:
Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig!
Præsten siger
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen.
UDGANGSSALME
UDGANG (postludium)

Jordpåkastelse (1992)

Begravelse
Forkortet gengivelse af begravelsesliturgien
PRÆLUDIUM
SALME
HILSEN
Præsten siger:
Nåde være med jer
og fred fra Gud, vor Fader,
og Herren Jesus Kristus.
INDLEDNINGSKOLLEKT
Præsten siger:
Lad os alle bede!
Almægtige, evige Gud,
barmhjertighedens Fader, og al trøsts Gud,
hør os,
når vi i sorgen og savnet kalder på dig,
og hjælp os med trøst og styrke i vor nød,
ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.
LÆSNINGER
TROSBEKENDELSEN
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber,
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af
Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på
tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges,
højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv. Amen.
SALME
PRÆDIKEN
SALME
JORDPÅKASTELSE (ved bisættelse i kirke eller kapel)
Præsten siger:
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som i sin store barmhjertighed
har genfødt os til et levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
Præsten kaster jord på kisten tre gange og siger:
N.N. af jord er du kommet.
Til jord skal du blive.
Af jorden skal du igen opstå.
Lad os bede!
Fadervor bedes i kor.
VELSIGNELSEN
SALME
SLUTNINGSKOLLEKT
Præsten siger:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig af hjertens grund,
fordi du har ladet os leve i denne salige tid,
da vi kan høre dit hellige evangelium,
kende din guddommelige vilje og dit faderlige vilje
og se din Søn, Jesus Kristus.
Vi beder dig,
at du i din grundløse barmhjertighed,
nådigt vil bevare dit ords salige lys hos os,
og ved din Helligånd lede og styre vore hjerter,
så vi aldrig nogensinde viger derfra,
men bliver fast derved,
så vi hellere forlader alt andet
og endelig bliver salige deri,
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.
VELSIGNELSE
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen.
SALME
ORGELEFTERSPIL (postludium)
JORDPÅKASTELSE (ved begravelse på kirkegården)
Præsten siger:
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som i sin store barmhjertighed
har genfødt os til et levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
Præsten kaster jord på kisten tre gange og siger:
N.N. af jord er du kommet.
Til jord skal du blive.
Af jorden skal du igen opstå.
Lad os bede!
Fadervor bedes i kor.
VELSIGNELSEN
SALME
Barmhjertige Fader! Tak for menneskelivet, du har givet os, med dets glæde og sorg; tak, at vi ved,
at alle ting må tjene dem til gode, som elsker dig. Hold os nu i vor sorg fast hos dig; mind os om, at
du ved din Søns død og opstandelse har båret vore smerter og fornyet os til et levende håb; hold os
for øje, at du i dåben har gjort os til dine og tilsagt os syndernes forladelse og evigt liv. I denne tro
takker vi dig for alle gode gaver, du har givet os gennem hans/hendes liv, som nu er gået bort, og
overgiver hans/hendes legeme og sjæl i dine hænder og beder dig bevare ham/hende til en glædelig
opstandelse på den yderste dag. Send os din hjælp, at savnet må lindres. Styrk os i håbet om dit
kommende rige, hvor du fører alle dine børn hjem til dig for at prise og takke dig til evig tid. Amen.
Almægtige, evige Gud, himmelske Fader, vi takker dig, fordi du har elsket verden således, at du har
givet din Søn, den Enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
Vi beder dig, at du vil trøste og styrke os i al sorg og bevare os i en levende tro på din enbårne Søn,
så at vi engang med alle dine frelste må komme hjem til dig og prise og love dig i evighed ved din
elskede Søn, vor Herre Jesus Kristus. Amen.

dåb
Mattæus 3.13

nadveren
Mattæus 26.26

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn.
http://miliki.dk/fileadmin/share/Ritual_for_vielse.pdf

http://www.dr.dk/skole/Kristendomskundskab/Kristendom/Ritualer/20100514154653.htm

Bibel vers (http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx)

Ingen kommentar endnu

Skriv en kommentar